Mülk Suresi Ve Fazileti

yorumsuz
463 views

Sevgili Kardeşlerim Mülk Suresinin Varlığını ve Faziletini Açıklayalım.

Kabir Azabını Müslüman olan Herkes Duymuştur.Mülk Suresini Okuyan Kişi Kabir Azabını Kendinden Uzaklaştırmış Olur.Allah Hiç Bir Kuluna Kabir Azabını Tattırmasın İnşallah.

Suremizin Okunuşu Aşağıdaki Şekildedir :

Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şey’in kadiyrün, elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azıyzül ğafur, elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkır rahmani min tefavüt ferciıl basare hel tera min füturın, sümmerciıl basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabıyha ve cealnaha rücûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm azâbes seıyr ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasıyr izâ ülku fiyha semiu leha şehiykan ve hiye tefurü tekadü temeyyezü minelğayzı küllema ülkıye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr ve kalu lev künna nesmeu ev na’kılü ma künna fiy ashabis seıyr fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seıyr innelleziyne yahşevne rabbehüm bilğaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur elâ yalemü men halâk ve hüvel latıyfül habiyr hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femşu fiy menâkibiha ve külu min rizkıhî ve ileyhinnüşur eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur, em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasıba feseta’lemune keyfe neziyr ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şey’in basıyr emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy ğurur emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur efemen yemşiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen alâ sıratın müstekıym kul hüveleziy enşeeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teşkürun kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerûn ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadıkıyn kul innemel ılmü ındallah ve innema ene neziyrün mübiyn felemma reevhü zülfeten si’ yet vücuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm bihî teddeun kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maıye ev rahımena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelna feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn, kul ereeytüm in asbeha maüküm ğavren femen ye’tiyküm bimâin meıyn

Mülk Suresinin Fazileti Nedir ?

Müslümanlar İçin Çok Değerli Olan Sure Mekke’de Nazil Olmuştur.

Bu Surenin Her Gece Okunması Mendup Sayılır.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mülk Suresi Her Müslümanın Gönlünde Bulunmasını Arzulardı

mülk suresi

Mülk Suresini Okuyan Kimselerin Her Gece Kabrine Giderek O Kişiden Kabir Azabını Uzaklaştırmaya Çalışır.

Ashab-ı Kiram’dan birkaç Kişi Konaklamakta Oldukları Çadırlarını İstemeden Bir Kabrin Üzerine kurmuşlar.Kabir’de Bir Adamın Mülk Suresini Okuduğunu duymuşlar.Bu Olaydan Etkilenen Şahıslar Peygamber Efendimizin Yanına Giderek Hadiseyi Anlatmışlar.Olaydan Hemen Sonra Resülullah (S.a.v) Mülk Suresinin Kabir Azabı Çekmemek İçin Okunması Gereken Sure Olduğunu Açıklamıştır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 18 Ocak 2014