Fetih Suresi ve Anlamı

yorumsuz
372 views

Merhaba Sevgili Kardeşlerim Fetih Suresi Ve Mealini Yazdık.

Buradaki Bizlere Anlatılmak İstenen Daha Çok Kafirlerin ve Bedevilerin Çekeceği Azablar Hakkında Bilgi Verilmektedir.Her Zaman Cenab-ı Allah’a İtaat Edenler Kazanacaktır, Bu Yüzden Kafirlerle Kesinlikle Birlik olmayın.

Fetih Sure’sinin Anlamı ;

Gerçekten Biz Senin Adına Apaçık Bir Fetih Açtık,

Böylece Allah (C.C) Senin Geçmişteki ve Gelecekteki Yaptığın Hataları Affederek, Üzerinde Bulunan Nimetini Tamamlayıp ve Seni Doğru Düzgün Bir Yola Sevkedecektir,

Eşsiz Bir Zaferle Allah (C.C) Sana Yardımlarda Bulunacak ve Seni Üstün Yapacaktır,

Yapılan İmanlarının Üzerine İman Etsinler Diyerek İnançlı İnsanların Kalplerine Huzur Veren O’dur,Bütün Göklerin,Yerin Orduları Allah (C.C)’dur,O Herşeyi Bilen Ve Görendir, Hikmet Sahibidir,

İnançlı Kadın ve Erkeklerin Ebedi (Süresiz) Olmak Üzere Altından Irmaklar Geçen Cennetlere Koymak ve Onların Hatalarını Örtmek İçin.. Allah Katında Bu Çok Büyük Bir Kurtuluştur.

Münafık ve Müşrik Olan Erkek ve Kadınlar İçinde Kötülük Girdabı Başlarına Dönesiceleri Azab’ta bulunmak İçinki, Cenabı Allah Onlara Gazap Ederek Lanetlemiş ve Cehennemi Hazırlamıştır, Oraya Gidiş Ne Kötüdür,

Göklerin ve Tüm Yerin Orduları Allah’ındır, O Hikmet Sahibi ve Çok Güçlüdür,

Biz Seni Şahit, Müjdeleyici ve Uyarıcı Olarak Gönderdik,

Allah’a ve Peygamberine İman Edip Ona Takviye’de Bulunmanız ve Sabah Akşam Tesbihler Edesiniz Diye.

Kesinlikle Sana Biat Edenler, Yaradana Biat Etmiş Sayılırlar,Allah’ın Kudret Eli Her Zaman Onların Üstünde olacaktır, Bu Sebeple Kim Cayarsa Kendi Aleyhi İçin Cayar.Eğer siz Allah (C.C)’a Verdiğiniz Sözleri Yerine Getiriyorsanız, Allah’da Sizlere Büyük Mükafatlarla Geri Dönecektir.

Bedevilerden Geri Kalanlar Yarın Birgün Sana (Bizi Mallarımız ve Ailemiz Oyaladı) Bizler İçin Allah’tan Bağış Dile, Derlerse, Eğer Sizlere Bir Zarar Buyurursa yada Sizlere Bir Yarar Sağlayacak olursa Allah (C.C)’ya kimin Gücü Yeter Allah’ın Bütün Yaptıklarınızdan Haberi Vardır Diyeceksin.

Doğrusu Mümin’ler Ebedi Olarak Ailelerine Gidemeyecekler Sanıp Kalplerinizde Allayıp Pullandırdınız, Kötü Bir Zan İçinde Kaldınız ve Düşkün Bir Topluluk oldunuz.

Hangi Kişi Allah’a ve Peygamber’e İnanmak İstemiyorsa, Şüphesizki Biz Kafirler İçin büyük Bir Ateş Hazırlamışızdır.

Tüm Yerin ve Göğün Mülkleri Allah’ındır ve Kimine Bağışlar Kimine Bağışlamaz, Allah (C.C) Bağışlayıcı ve Merhamet Sahibidir.

Siz Ganimetlere Koştuğunuz Zaman Onlar diyeceklerki ; Bırakın Bizde Arkanızdan Gelelim. Sende onlara Deki ; Sizler bizim Arkamızdan Gelmeyeceksiniz, Allah (C.C) Sizlerin Hakkında Böyle buyurdular.Bu Sözünüze Diyeceklerki ; Siz Bizi Kıskanıyorsunuz.O Bedevilere Deki; Siz İleride Çok Büyük Bir Savaşcı Toğluluğa Çağırılacaksınız, Onlarla Ya Savaşırsınız Yada Müslüman Olurlar, Eğerki İtaat Ederseniz Allah (C.C) Sizleride Mükafatlandırır. Eğerki Bundan Önceki Zamanlar gibi Davranırsanız Sizi Elem Verici Cezalarla Cezalandırır..

Âmâ’ya, Topala, ve Hastaya Güçlük Yok, Her Kim Allahın Emir ve Yasaklarına İtaat Ederse, Onu Altından Irmaklar Akana Cennetle Mükafatlandırır, Her Kimde Allah’ın İtaat’lerine Uymazsa ona Elem Verici Azaplar Vardır.

Hakikaten Allah Sana Ağacın Altında Biat Ederlerkenki Mümin’lerden Hoşnut oldu.Kalplerindekini Bilerek O güveni üzerlerine İndirdi ve Onları Fetih İle Mükafatlandırdı.

Ve Alacakları Birden Fazla Ganimetlerlede..

Allah (C.c) Sizlere birden Fazla Ganimet Buyurdu ve Onları Alacaksınız,

Şimdilik Bunları Size Peşin Peşin Verdi, Müminlerden Onların Elini Uzak Tuttuki, Müminleri Doğru Yola Sevketsin.

Şimdilik Elde Edemediğiniz Fakat Allah (C.C)’nün sahip Olduğu Bir Ganimet Daha Varki, Allah (C.C) Herşeye Kadirdir.

İnkarcılar Sizlerle Kapışsaydılar, Kesinlikle Arkalarını Döneceklerdi, Sonrasında Ne bir Dostları Olacaktı Nede Yardımcıları.

Allah’ın Öncelerden Beri Gelen Kanunuki, O Kanunda Şimdiye Kadar Hiç Değişiklik Yapılmamıştır.

Mekke Deresinde Onlara Karşı Verilen Zafer Sayesinde Sizin Ellerinizi Onlardan Onların Ellerini Sizden Çeken O’dur.Allah Tüm Yapılanları Görmektedir.

Onlar; İnkarcı Olup sizi Mescid-i Haram’dan ve Bekletilen Kurbanlık Hediyeleri Yerine Ulaşmaktan Alıkoyan Kişilerdir.Eğerki Kendilerini Tanımadığımız Bir Kısım Mümin Erkek ve Kadınları Bileyerek Çiğneyipde Şansınıza O yüzden Bir Leke Gelecek Olmasaydı, Ellerinizi Onlardan Asla Çektirmezdi, Allah (C.C) Dilediğini Rahmetine Koyacağı İçin Bu Şekilde Gelişti, Eğerki Onlar Aradan Sıyrılabilseydi Tabiki İnkar Edenleri Azaba Uğratırdık.

O İnkarcılar, Kalbinde bulunan Cahiliye Taassubunu Kaynattıkları Zaman, İşte O Zaman Allah, Peygamberinin ve Müminlerin Üzerine Ferahlık ve Emniyet İndirdi, Onları Barış Anlaşmasıyla mükellef tuttu, Zaten onlarda Bunu Haketmişlerdi.

Andolsunki, Allah Hakikaten Peygamberine O Rüya’yı Hakkıyla Doğru Çıkardı, Yemin Olsunki İnşallah, Mescid-i Haram’a Başlarınız Tıraşlı Olarak, Korkusuz Şekilde Mutlaka gireceksiniz.Fakat Sizlerin Bilmediği Şeyleri Bilerek Ondan Önce Yakın Bir Fetih Nasip Etti,

Onu Tüm Dinlerin Üstüne Çıkarmak İçin Peygamberini Hidayet rehberi ve Hak Din İle Gönderen O’dur.Şahit Olarakda Allah (C.c) Yeter.

Hz.Muhammed Allah’ın Peygamberidir, Onun Beraberindekiler İse Kafir Olanlara Karşı Çok Çetin, Kendileri Arasında Çok Merhametlidirler, Genelde onları Rüku Yaparak ve Secde Ederken Görürsün Allah (C.c)’den lütuf ve Hoşnutluk Dilerken Görürsün, Yüzlerindeki Nişaneleri Secdelerin Eseridir, Bu Onların Tevrat’daki Vasıflarıdır, İncil’deki Vasıfları İse Filizini Çıkarmış, Derken Onu Güçlendirmiş, Kalınlaşmış, Gövdeleri Üzerine Dikilerek Çiftcilerin Hoşuna Giden bir Ekin gibidirki, Onlar Aracılıgıyla Kafirleri Öfkelendirmektedir, Onlardan İmanlı ve Hayırlı İşlerde Bulunanlara Cenabı Allah Hem Mükafat Hemde Büyük Vaatler Buyuruyor.

Fetih Suresi ; (Besmele Çekin Lütfen)

*Bismillâhirrahmanirrahîm*

*İnna fetahna leke fetham mübina*

*Liyağfire lekellahü ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma*

*Ve yensurakellahü nasran aziza*

*Hüvellezi enzeles sekinete fiy kulubil mü’minine li yezdadû imanem mea imanihim ve lillâhi cünudüs semavati vel’ard ve kânellahü alimen hakima*

*Li yüdhılel mü’minine velmü’minati cennatin tecri min tahtihel’enharu halidine fiha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma*

*Ve yüazzibel münafikıyne vel münafıkatı ve müşrikine vel müşrikatiz zannine billâhi zannes sev aleyhim dairetüs sev’ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra*

*Ve lillâhi cünudüs semavati vel’ard ve kanellahü azizen hakima*

*İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezira*

*Litü’minu billâhi ve rasulihi ve tüazziruhü ve tüvekkıruh ve tüsebbihuhü bükratev ve esıyla*

*İnnellezine yübayiuneke innema yübayiunellah, yedullahi fevka eydihim, femen nekese fe innema yenküsü alâ nefsih ve men evfa bi maahede aleyhüllahe fe se yü’tihi ecren azıyma*

*Seyekulü lekel mühallefune minel a’rabi şeğaletna emvhalüna ve ehluna festağfir lena, yekulune bielsinetihim ma leyse fi kulubihim kul femey yemlikü leküm minellahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nef’a bel kanellahü bima tamelune habira*

*Bel zanentüm en ley yenkaliber rasulü velmü’minune ila ehlihim ebedev ve züyyine zalike fi kulubiküm ve zanen tüm zannes sev ve küntüm kavmen bûra*

*Ve mel lem yü’mim billâhi ve rasûlihi fe inna a’tedna zilkâfirine seıyra*

*Ve lillâhi mülküs semavati vel ard yağfirü li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa ve kanellahü ğafurar rahıyma*

*Seyekülül mühallefune izen talaktüm ilâ meğanime li te’huzuha zeruna nettebı’küm yüridune ey yübeddilu kelamallah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdhunena bel kanu lâ yefkahune illâ kalila*

*Kul lil muhallefine minel a’rabi setüd’avne ilâ kevmin uli be’sin şedidin tükatilunehüm ev yüslimun fein tütıy’u yü’tikümüllahü ecren hasena ve in teteellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elima*

*Leyse alel a’ma haracüv ve lâ alel a’raci haracüv ve lâ alel merıydı harec ve mey yütııllâhe ve rasulehü yüdhılhü cennatin tecri min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elima*

*Lekad radıyallahü anil mü’minine iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehüm fethan keriba*

*Ve meğanime kesiratey ye’huzuneha ve kânellahü azizen hakima*

*Vaadekümüllahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihî ve keffe eydiyen nasi anküm ve litekune ayeten lil müminine ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma*

*Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü alâ külli şey’in kadira*

*Ve lev katelekümüllezine keferu le vellevül edbara sümme lâ yecidune veliyyev ve lâ nesıyra*

*Sünnetallahilleti kad halet min kabl ve len tecide li sünnetillâhi tebdila*

*Ve hüvellezi keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete min ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune besıyra*

*Hümüllezine keferu ve saddüküm anilmescidil harami velhedye ma’kufen ey yeblüğa mahılleh ve levlâ ricalün mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem talemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearretüm biğayri ılm, li yüdhılellahü fi rahmetihî mey yeşa lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhüm azaben elima*

*İz cealellezine keferu fi kulubihimül hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekinetehu alâ rashulihî ve alel mü’minine ve elzemehüm kelimetet takva ve kanû ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alima*

*Lekad sadekallahü rasulehür ru’ya bilhakk le tedhulün nel mescidel harame inşaellahü amînîne muhallikıyne rüuseküm ve mükassıriyne lâ tehâfun, fealime ma lem ta’lemu fe ceale min dûni zâlike fethan kariba*

*Hüvelleziy ersele rasûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı li yuzhrahhu aled dîni küllih ve kefâ billâhi şehîdâ*

*Muhammedür rasûlullâh vellezine meahu eşiddaü alel küffari rühamaü beynehum terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer’ın ahraca şat’ehu fe azerehu festağleza festeva alâ sukıhî yu’cibüz züraa li yeğıyza bihimül küffar vaadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma*

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Mart 2014